Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gehuurde en gereserveerde woningen van Whaaw. Wij wensen u een aangenaam verblijf.

 1. Reserveren
 • De huurder ontvangt een huurbevestiging per e-mail.
 • Binnen 7 dagen na ontvangst van de huurbevestiging dient de huurder 25% van de huursom als voorschot te betalen. Het bedrag is betaalbaar op het rekeningnummer BE06 7380 2271 7422 op naam van Dirk Van Dijck BV. De reservering is pas definitief nadat wij de betaling in goede orde hebben ontvangen. Deze algemene voorwaarden worden van kracht zodra de huurder een reservering doet. De reserveringsoptie vervalt als de voorschotbetaling niet binnen 7 dagen op onze rekening staat.
 • De huurder dient de resterende huursom uiterlijk 4 weken voor aankomst te betalen. Als wij geen betaling ontvangen, krijgt de huurder een mail met het verzoek om het resterende bedrag binnen 5 werkdagen te betalen. Als de huurder ook dan nalaat om de betaling uit te voeren, geldt dat als annulering van de reservering door de huurder. In dat geval zijn de annuleringsvoorwaarden in artikel 3 van toepassing. De verhuurder heeft dan het recht om de woning opnieuw aan te bieden voor verhuur.
 • Bij een reservering binnen 4 weken voor aanvang van de huurperiode dient de huurder de totale huursom onmiddellijk te betalen.
 1. Huurkosten

De huursom dekt de verhuur van de woning zoals vermeld op de website. Voor elke huurperiode voorzien wij bed -en badlinnen, eindschoonmaak, draadloos internet en energiekosten. Wij verwachten dat de huurder de woning bij vertrek netjes achterlaat, namelijk opgeruimd en bezemschoon. De gebruikte huishoudtoestellen (oven, kookplaat, koelkast …) moeten schoongemaakt zijn. Voor vertrek moet de huurder het gebruikte bed -en badlinnen verzamelen op de daartoe voorziene plaats. De huurder mag geen huisafval in de woning achterlaten. In de buurt staan publieke afvalcontainers waarin de huurder tegen betaling afval kan weggooien. Bij een niet-naleving van de voorwaarden behoudt de verhuurder zich het recht voor om extra schoonmaakkosten aan te rekenen van 34 euro per uur.

Wij vragen geen borgsom. Wel verwachten wij een zorgzame en doelmatige omgang met de woning en de omgeving. Door een woning te reserveren, gaat de huurder uitdrukkelijk akkoord om het bedrag van eventueel vastgestelde schade binnen een week na melding over te maken.

 1. Annuleringsvoorwaarden
 • De huurder kan binnen een bedenktermijn van 7 dagen na reservatie kosteloos annuleren per e-mail.
 • Bij annulering door de huurder gelden de volgende kosten (ook in geval van overmacht):
  • tot de 30ste dag voor aankomst: 25% van de huurprijs
  • tot de 15de dag voor aankomst: 50% van de huurprijs
  • vanaf de 15de dag tot de dag van aankomst of later: volledige huursom
 • Als het verblijf niet kan doorgaan door maatregelen van de Belgische overheid of een andere overheidsinstantie, zijn deze annuleringsvoorwaarden niet van toepassing en storten wij tot en met de dag van aankomst het reeds door de huurder betaalde bedrag binnen een week terug.
 • Een wijziging of annulering door de huurder dient steeds per e-mail te worden gecommuniceerd, met vermelding van naam en huurperiode.
 • Annulering door de verhuurder:
  • Indien de verhuurder door omstandigheden genoodzaakt is om het verblijf te annuleren, communiceert hij dat onmiddellijk aan de huurder en vervalt de huurovereenkomst. In dat geval stort de verhuurder het reeds door de huurder betaalde bedrag binnen 48 uren na de vernoemde kennisgeving aan de huurder terug. De huurder heeft dan geen enig meer of ander recht dan de reeds betaalde sommen terug te vorderen en doet dan ook uitdrukkelijk afstand van verdere rechten.
  • De verhuurder behoudt zich het recht voor om de huurovereenkomst op te zeggen bij onjuistheid van de door de huurder opgegeven persoonsgegevens.
 1. Huisregels
 • Huurperiode:
  • Inchecken kan op de dag van aankomst willekeurig vanaf 17.00 uur.
  • Uitchecken kan op de dag van vertrek ten laatste om 10.00 uur.
 • In onze woningen zijn geen huisdieren toegestaan.
 • In onze woningen geldt een totaal rookverbod.
 • In geval van brand dient de huurder het gebouw zo snel mogelijk te verlaten, onmiddellijk de brandweer (112) te alarmeren en de eigenaar te verwittigen. Bij een kleine brand kan de huurder de voorziene brandblusapparaten gebruiken om zelf een eerste bluspoging te doen.
 • Een van de gasten dient in het bezit te zijn van een gsm om hulpdiensten te verwittigen.
 • Het is niet toegestaan om met meer dan het vermelde maximumaantal personen in de woning te verblijven. Kinderen onder 2 jaar tellen niet mee, maar moeten wel vooraf aangemeld worden.
 • Huisafval dient de huurder zelf te verwijderen. In de buurt staan publieke afvalcontainers van de gemeente waarin de huurder tegen betaling huishoudelijk afval kan gooien.
 1. Aansprakelijkheid
 • De huurder verbindt zich ertoe om het verhuurde goed als een goede huisvader te behandelen. Bij overlast en schade aan de woning of inventaris bestaat de kans dat de huurder de vakantiewoning moet verlaten.
 • De verhuurder is niet aansprakelijkheid voor diefstal, verlies of beschadiging van voorwerpen en personen, van welke aard ook, tijdens of ten gevolge van een verblijf in een vakantiewoning.
 • Als verhuurder zijn wij niet aansprakelijk voor storingen van de dienstverlening of gebreken bij door derden verleende diensten.
 • De huurder is aansprakelijk voor alle verlies en beschadiging van de gehuurde accommodatie en andere eigendommen van de verhuurder die ontstaat tijdens het gebruik ervan door hem en anderen, ongeacht of dat het gevolg is van handelingen of nalatigheid van de huurder zelf of derden die zich met zijn toestemming in de woning
 • De huurder dient alle schade voor zijn vertrek te melden aan de verhuurder.
 1. Klachten

Klachten over de inventaris en (bestaande) schade of defecten dienen direct te worden gemeld op +32 479 29 58 78 of per e-mail aan info@whaaw.be, zodat de verhuurder in de gelegenheid is om de klacht op te lossen. Indien achteraf blijkt dat de huurder geen melding heeft gemaakt van de fout of onvolkomenheid, verliest hij het recht op eventuele restitutie.

 1. Overige

Op de huurovereenkomst is het Belgisch recht van toepassing.

Alle vermeldingen op de website van Whaaw (www.whaaw.be) zijn te goeder trouw verstrekt en gebeuren steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. De verhuurder is niet gebonden aan kennelijke fouten op zijn website.

Meer info over jouw vakantieverblijf?
Bel +32 (0) 479 29 58 78